En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es reflecteix de manera gratuïta les condicions generals que regulen l’accés i utilització de la present pàgina web, la qual està constituïda i associada sota el següent domini: https://lamafia.es/

L’empresa titular d’aquesta pàgina web (d’ara endavant, web) és LA MAFIA FRANCHISES, S.L., amb domicili a Saragossa – Plaza de España 3, planta 5. 50004., número de C.I.F. B85799955. Els mitjans de contacte facilitats són 976 794 675 i comunicacion@lamafia.es.

USUARIS

Davant accions com el registre i accés al “Portal” de la pàgina web o contacte en el formulari disponible, suposarà l’atribució de la condició d’USUARI a la part interessada, acceptant des del lliure exercici d’aquest registre o contacte, el present “Avís Legal” i la “Política de Privacitat” aquí disponibles.

PORTAL

Tant els USUARIS com aquells que simplement visitin la pàgina web, respectaran tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de LA MAFIA FRANCHISES, S.L., sense perjudici d’autoritzar la visualització, impressió i emmagatzematge del contingut del lloc web, ja sigui total o parcial, només i exclusivament si concorren les següents condicions:

Ànim exclusiu d’obtenir la informació per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització per a fins comercials o il·lícits.

Respecte de la integritat dels continguts del lloc web, prohibint-se expressament qualsevol modificació dels mateixos.

A la seva vegada, LA MAFIA FRANCHISES, S.L. és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial referits sobre els seus productes i serveis. Respecte a la difusió de productes i serveis de tercers, LA MAFIA FRANCHISES, S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicar que per això la seva menció o aparició en el lloc web derivi en drets o responsabilitats de LA MAFIA FRANCHISES, S.L. sobre els mateixos, així com tampoc existeix cap tipus de suport, patrocini, o recomanació per la nostra part a no ser que es manifesti de manera expressa.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en el lloc web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de LA MAFIA FRANCHISES, S.L. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Modificacions

 Per tal de millorar les prestacions del lloc web, LA MAFIA FRANCHISES, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la configuració i disseny d’aquest i del present Avís Legal, així com de qualssevol altres condicions particulars.

La vigència de les esmentades condicions de l’Avís Legal anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades amb el seu número de versió indicada.

EXEMCIÓ DE LA MAFIA FRANCH

LA MAFIA FRANCHISES, S.L. no garanteix l’absència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, ni assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts, informacions o serveis enllaçats des del lloc web, errors o omissions, ni garanteix l’absència de malwares o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), tot i haver adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives tecnològiques necessàries per evitar-ho.

En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web.

ACTUALITZACIONS O MODIFICACIONS

LA MAFIA FRANCHISES, S.L. es reserva el dret de fer sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a la pàgina web, podent modificar, eliminar o afegir tant els continguts, productes i serveis que es prestin a través de la mateixa en la forma que el titular de la web consideri més oportuna.

Hipervincles

En el cas que a la pàgina web s’hi adjuntin hipervincles que facilitin l’accés a altres webs alienes, com ara xarxes socials, LA MAFIA FRANCHISES, S.L. no exercirà cap control sobre aquests llocs i els seus continguts.

LA MAFIA FRANCHISES, S.L. no serà responsable de les pàgines web enllaçades, ni garantirà la seva qualitat, disponibilitat tècnica, exactitud, amplitud, veracitat, fiabilitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol contingut en cap dels hipervincles que permeti a altres llocs d’Internet.

De la mateixa manera, la disponibilitat d’aquests hipervincles no deriva implícitament a la consumació de cap mena de fusió, col·laboració o participació amb les entitats vinculades. Sense perjudici de la possibilitat que alguns enllaços estiguin prèviament consensuats amb el titular del lloc web enllaçat amb fins de contraprestació per les accions realitzades lliurement per l’USUARI (Màrqueting d’afiliació). Tanmateix, aquesta situació no afectarà en cap cas sobre l’absència de responsabilitat que LA MAFIA FRANCHISES, S.L. té sobre la independència de responsabilitats sobre el contingut en la web enllaçada.

Articles i col·laboracions existents en el nostre lloc web

LA MAFIA FRANCHISES, S.L. no es fa responsable de les opinions de tercers que hagin estat publicades al nostre lloc web ni coincideix necessàriament amb aquestes, sense perjudici de servir de canal d’expressió perquè els lectors puguin formar la seva opinió lliurement i segons el seu propi criteri.

Dret d’exclusió

LA MAFIA FRANCHISES, S.L. es reserva el dret a negar o retirar l’accés al seu lloc web i/o els serveis oferts, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, i sense dret a indemnització ni compensació alguna, quan es incompleixin les presents condicions disponibles en el present Avís Legal.

Compliment

LA MAFIA FRANCHISES, S.L. davant de l’incompliment de les presents condicions de l’Avís Legal sobre la seva pàgina web, el titular exercirà totes les accions civils i penals disponibles que li puguin correspondre segons la legislació vigent.

Formulari de contacte

Aquest formulari té un caràcter merament informatiu i en cap cas es pot derivar necessàriament una resposta a les comunicacions efectuades per aquest mitjà ni de la resposta, si l’hagués, es pot derivar efecte jurídic vinculant algun per a LA MAFIA FRANCHISES, S.L., els seus socis, associats o col·laboradors.

Llei aplicable

“La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb la informació o productes / serveis disponibles en la present pàgina web, serà sota la normativa europea i espanyola.

  • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI)
  • Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL